Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân xã Quế Lưu thông báo niêm yết công khai kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Ngày 1thangs 6 năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Quế Lưu ra thông báo về việc niêm yết công khai kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    XÃ QUẾ LƯU                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    #SoKyHieuVanBan                     #DiaDiemNgayBanHanh                                                   KẾ HOẠCHTuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởCăn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Thông tư số 14/2024/TT-BCA, ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thực hiện Công văn số: 375/UBND-CA ngày 30/5/2024 của UBND huyện Hiệp Đức và Hướng dẫn số: 804/HD-CA ngày 31/5/2024 của Công an huyện Hiệp Đức về việc chuẩn bị các điều kiện thành lập Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND xã Quế Lưu xây dựng kế hoạch tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1.. Mục đích:Tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về phẩm chất, đạo đức, năng lực vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở.2. Yêu cầu:- Việc tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phải thực hiện đúng quy trình theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28 tháng 11 năm 2023; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.- Tuyển chọn công dân tham gia Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định.- Tuyển chọn những công dân có năng lực, điều kiện, khả năng phù hợp với công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các xóm, thôn. Trong đó ưu tiên tuyển chọn công dân đã có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, công dân am hiểu phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã từng tham gia làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAM GIA LỰC LƯỢNG ĐẢM BẢO ANTT TẠI THÔN1. Số lượng, cơ cấu:Mỗi thôn bố trí 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 03 thành viên; trong đó:01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 01 Tổ viên.2. Tiêu chuẩn chung:Là công dân Việt Nam có nguyện vọng và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây được xem xét, tuyển chọn tham gia Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:- Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.- Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với người đồng bào dân tộc tiểu số thì đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.- Đang thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì phải đang thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.- Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.Lưu ý: Đối với những trường hợp Công an viên, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tiếp tục tham gia Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì không phụ thuộc vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 13, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.4. Thành phần hồ sơ tuyển chọn gồm có:- Đơn đề nghị tham gia Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở(theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024).- Bản khai sơ yếu lý lịch.- Chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về việc có đủ sức khoẻ.- Bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc đã học xong chương trình giáo dục tiểu học theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.5. Trình tự, thủ tục và thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ tuyển chọn:- Kế hoạch này được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, Công an xã và tại các nhà văn hóa thôn (hoàn thành trước ngày 01/6/2024).- Khi công dân đến nộp hồ sơ dự tuyển, Công an xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, hướng dẫn người dự tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 03/6/2024.- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, giao Công an xã lập danh sách người dự tuyển; báo cáo UBND xã phê duyệt và niêm yết công khai danh sách người dự tuyển tại trụ sở UBND xã, trụ sở làm việc của Công an xã, tại Nhà văn hóa các thôn 15 ngày, kể từ ngày 03/6/2024 đến ngày 21/6/2024.III/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 1. Công an xã:Chủ trì tham mưu thực hiện trình tự tuyển chọn công dân tham gia Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cụ thể:- Xây dựng kế hoạch tuyển chọn tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở- Chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ theo quy định thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay khi tiếp nhận và hướng dẫn công dân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.- Lập danh sách công dân dự tuyển có đủ điều kiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân xã phê duyệt và niêm yết công khai danh sách công dân dự tuyển tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, tại nhà văn hoá các thôn trong thời hạn 15 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển.- Tham mưu Chủ tịch UBND xã Quế Lưu thành lập Hội đồng xét tuyển và xét duyệt hồ sơ tuyển chọn.2. Công chức văn hoá xã- Đăng tải, công khai kế hoạch cũng như văn bản có liên quan trên trang thông tin điện tử và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về chủ trương tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa bàn xã.- Tiến hành niêm yết công khai danh sách công dân dự tuyển tại trụ sở Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã, tại nhà văn hoá các thôn thôn trong thời hạn 15 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển.3. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Lưu, các tổ chức chính trị - xã hội xã, các thôn trưởng- Phổ biến, quán triệt chủ trương, kế hoạch tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở của UBND xã Quế Lưu đến bà con nhân dân trên địa bàn toàn xã.- Phối hợp với Công an xã trong công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người tham gia tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, đề nghị các Ban, Ngành, Đoàn thể, các đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua Công an xã) để theo dõi, chỉ đạo.- Quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các Ban, Ngành, Đoàn thể, các đơn vị có liên quan báo cáo về UBND xã (qua Công an xã) để hướng dẫn, giải quyết. Giao Công an xã tham mưu UBND xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của UBND xã Quế Lưu.Nơi nhận:- UBND huyện Hiệp Đức (để b/c);- Công an huyện Hiệp Đức (để b/c);- Công an xã;- BCH Quân sự xã;- Công chức LĐ – TB & XH xã;- Công chức địa chính, môi trường;- Công chức Văn hoá – Xã hội xã;- Công chức tư pháp, hộ tịch;- Công chức tài chính, kế toán;- Đoàn thanh niên xã;- Hội nông dân xã;- Hội phụ nữ xã;- Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng các thôn;- Lưu: VP.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH(thực hiện) #ChuKyLanhDao

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LƯU
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.110
Email:kimhoaql@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập