Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân xã Quế Lưu Thông báo đăng ký thực hiện Dự án 2: Nuôi bò nái sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Quế Lưu

Ngày 27 tháng 5 năm 2024 UBND xã Quế Lưu ra thông báo đăng ký thực hiện Dự án 2: Nuôi bò nái sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Quế Lưu

    ỦY BAN NHÂN DÂN

        XÃ QUẾ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    #SoKyHieuVanBan

                            #DiaDiemNgayBanHanh

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thực hiện Dự án 2: Nuôi bò nái sinh sản

thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024

trên địa bàn xã Quế Lưu

 

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 90/QĐ-TTg); Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP); Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 (Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH); Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Thông tư số 46/2022/TT-BTC); Thông tư số 04/2022/TT- BNNPTNT  ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2205; Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 16/5/2024 của UBND huyện Hiệp Đức về việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện.

Nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo dự án: Nuôi bò nái sinh sản. Nay, UBND xã Quế Lưu thông báo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài xã với các thông tin như sau:

1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài t xã (Đơn vị chủ trì liên kết) đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện tham gia liên kết: Đơn vị chủ trì liên kết phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

- Phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và được thành lập trước thời điểm dự án được phê duyệt, hoạt động phù hợp với đối tượng cây trồng, vật nuôi, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được Dự án hỗ trợ.

- Phải có năng lực phù hợp với vai trò của mình trong liên kết sản xuất. Nguồn vốn đối ứng là tài sản hoặc tiền mặt của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào dự án không bao gồm các tài sản đã được hình thành trước khi dự án được phê duyệt (máy móc, thiết bị, nhà xưởng,…).

- Có giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

b) Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

- Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án.

- Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm.

- Dự án, kế hoạch liên kết phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia thuộc đối tượng hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.

- Dự án, kế hoạch liên kết phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

c) Đơn vị chủ trì liên kết phối hợp với UBND xã: Tiến hành khảo sát, lập, đăng ký thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 theo đúng quy định tại khoản 2, mục III, Điều 1 Quyết định số 90/QĐ-TTg; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; Điều 6, Chương II Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH.

Nội dung hồ sơ đề xuất thực hiện dự án phải xác định rõ: Năng lực của đơn vị chủ trì liên kết; phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ; dự toán chi tiết theo năm kế hoạch; các chỉ số đầu ra chính gắn với các mốc thời gian thực hiện dự án; bản sao công chứng hợp đồng hoặc biên bản ký kết giữa đơn vị chủ trì liên kết và đối tượng liên kết; bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án liên kết; đối tượng tham gia; chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan (nếu có).

d) Thời gian: Đơn vị chủ trì liên kết đáp ứng điều kiện tại điểm a, b và c mục 1 Công văn này và có nhu cầu tham gia liên hệ trực tiếp UBND xã Quế Lưu để được hướng dẫn; đồng thời, gửi bản đăng ký Dự án về UBND xã  (qua đ/c Trần Thị Kim Hoa- CC VH-XH xã, số điện thoại: 0972.177.271) trước ngày 09/6/2024 để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND xã tổ chức thẩm định theo quy định.

Trên đây là thông báo đăng ký thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Quế Lưu kính đề nghị các đồng chí trưởng thôn thông báo cho rộng rãi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện./.

                                                           

 

Nơi nhận:

- Trưởng thôn;

- Đài phát thanh xã;

- Lưu: VT, LĐTBXH.

                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                     KT. CHỦ TỊCH

                    PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                        

                   #ChuKyLanhDao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LƯU
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.110
Email:kimhoaql@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập